Dotační program

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

Vyhlášení programu 29. 1. 2020
Zahájení příjmu projektových záměrů 2. 3. 2020
Ukončení programu 31. 12. 2022

HARMONOGRAM

Tento dotační program pro období 2020 – 2021 se skládá z jednotlivých výzev. V každé z těchto výzev se budou přihlášené projektové záměry posuzovat, diskutovat, přizpůsobovat, hodnotit a také zamítat.

Odevzdání projektového záměru – přihlášení do 1.kola Odevzdání žádosti o dotaci – přihlášení do 3.kola Rozhodnutí o poskytnutí dotace
1. výzva 31. 3 . 2020 květen 2020 30 . 6. 2020
2. výzva 31. 7. 2020 listopad 2020 31. 12. 2020
3. výzva 30. 10. 2020 únor 2021 31. 3. 2021
4. výzva 29. 1. 2021 květen 2021 30. 6. 2021
5. výzva 30. 4. 2021 srpen 2021 30. 9. 2021
6. výzva 31. 7. 2021 září 2021 31. 10. 2021

Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo na změnu termínu.

FINANČNÍ PODPORA

Maximální výše dotační podpory určené na jeden projekt činí 500 000,- Kč. Předpokládaný finanční objem alokovaných finančních prostředků je 9 mil. Kč po dobu trvání dotačního programu (29. 1. 2020 – 31. 12. 2021).

Dotační podpora je určena zejména na úhradu:

 • Přípravy projektu (zpracování analýzy, průzkumu apod.)
 • Zpracování projektové dokumentace (architektonická studie, vizualizace, apod.)
 • Služby odborníka (architekt, výtvarník, odborník na participaci, apod.)
 • Realizaci projektu (stavební materiál, nářadí, mobiliář, práce dodavatele, výpůjčky nářadí či mechanizace apod.)
 • Úhradu nákladů spojených s propagací projektu a povinnou publicitou (maximálně do výše 5% z celkového rozpočtu projektu)
 • Úhradu nákladů spojených se vzděláváním a osvětou veřejnosti (pronájem prostor, honorář lektorů apod.)
 • Další náklady prokazatelně související s realizací projektu

Dotační podporu nelze použít zejména na úhradu:

 • Bankovních poplatků
 • Úroků z úvěru, leasingových splátek
 • Smluvních pokut, penále a úroků z prodlení či jakýchkoliv jiných majetkových sankcí
 • Pojištění, daní. mzdových nákladů
 • Nákladů spojených s prezentací (občerstvení, dary apod.
 • Odpisů z majetku

Zapojení veřejnosti

Žadatel musí do projektu zapojit veřejnost, vždy dle charakteru konkrétního projektu a to během přípravy i realizace projektu. Po celou dobu trvání projektu je žadatel povinen zajišťovat průběžnou a dostatečnou informovanost veřejnosti a to:

 • Opatřit veškerou dokumentaci (včetně internetových stránek a sociálních sítí, jsou-li zřízeny) související s realizací projektového záměru sdělením „Tento projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy.“ a opatřit logem města a dotačního programu.
 • Jsou-li v rámci projektu konkrétní výstupy, je nutno k nim umístit informační ceduli (k dispozici na webových stránkách v sekci www.ostrava.cz „dotace“)

Žadatel je povinen informovat o průběhu realizace projektu administrátora programu včasným zasláním e-mailu na adresu fajnovyprostor@ostrava.cz (a to nejméně 14 dní před samotným uskutečněním) a to konkrétně:
a) Před zahájením realizace projektu
b) Před zapojením komunity do realizace a jiných významných dílčích aktivit
c) Před ukončením realizace projektu

Majetkoprávní vztahy

Žadatel musí prokázat a doložit oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr. Do třetího (3.) kola tedy žadatel doloží písemný souhlas o užívání tohoto území. Dotčené území musí být buď ve vlastnictví žadatele, nebo musí žadatel prokázat a doložit písemný souhlas o užívání nebo oprávnění realizovat na dotčeném území projektový záměr.

Realizace a udržitelnost projektu

Délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců od uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci, s možností prodloužení na základě rozhodnutí zastupitelstva města, a to maximálně do konce programu. Hotový projekt je nutné viditelně označit touto grafikou, ke stažení zde.

Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být zajištěny výstupy projektu v souladu s obsahem projektu, s tímto programem a veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Délka trvání udržitelnosti – 2 roky od ukončení realizace projektu, respektive od předložení finančního vypořádání dotace, pokud rada města, respektive zastupitelstvo města nerozhodne jinak.

Žadatel je povinen do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu předložit administrátorovi ke schválení finanční vypořádání obsahující závěrečnou zprávu o realizaci projektu zahrnující stručný popis realizace projektu, vyúčtování poskytnuté dotace a fotodokumentaci z realizace projektu.

PŘIHLÁŠKA

Do prvního kola hodnocení projektů se podává pouze projektový záměr a rozpočet . Druhé kolo proběhne formou prezentací projektových záměrů a diskusí nad záměrem s odbornou komisí. Finální žádost o dotaci (tzn. včetně všech povinných příloh) se podává až do třetího kola hodnocení. Projektový záměr a rozpočet žadatel zašle emailem na adresu fajnovyprostor@ostrava.cz.

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nepodnikající nebo nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost. Bližší informaci k přihlášce najde ZDE.

Hodnocení projektů

Hodnocení bude probíhat ve třech (3) kolech a provede ho odborná komise složená ze zástupců administrátora a externích odborníků.

1. kolo hodnocení: posouzení projektových záměrů
Do programu se žadatel přihlásí zasláním projektového záměru  a to do termínu zvolené výzvy (odevzdání projektového záměru – přihlášení do 1. kola), do které se chce účastník přihlásit (1. – 6.). První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od odevzdání projektového záměru. Na základě posouzení projektových záměrů, zejména z hlediska uvedených kritérií rozdělí komise projekty do dvou skupin:

A. Proveditelný, projektový záměr postupuje do 2. kola

Projekty typu „A“ – žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí a projednání svého projektového záměru (2. kolo hodnocení). Následně mohou zpracovat a podat žádost o dotaci do 3. kola hodnocení v rámci téže výzvy, do které se s projektovým záměrem přihlásili (1. – 6.)

B. Neshoduje se se záměrem programu / nemá dostatečnou kvalitu

Projekty typu „B“ – projekty nebudou doporučeny k podání do 2. kola hodnocení. Komise i přesto vydá stanovisko, doporučení, na základě kterého bude žadatel moci projektový záměr přepracovat, upravit a následně podat opět do 1. kola v rámci další výzvy.

Kritéria hodnocení:

 • Kvalita a smysluplnost projektového záměru
 • Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
 • Spolupráce s odborníky
 • Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
 • Udržitelnost projektu
 • Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti

2. kolo hodnocení: osobní setkání

Vybraní žadatelé se setkají s komisí, kde dojde k diskusi nad projektovými záměry. Žadatelé budou informování o termínů konání setkání nejméně 14 dní předem. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a proběhne diskuze s komisí. Žadatelé budou vyzváni k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů. Komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

3. kolo hodnocení: rozhodnutí o poskytnutí dotace

Do třetího kola žadatel zašle žádost o dotaci dle čl. II (Jak podat žádost) do termínu stanoveného administrátorem programu (Odevzdání žádosti o dotaci – přihlášení do 3. kola). O termínu budou žadatelé informování nejméně 14 dní předem a to zasláním e-mailu. Na základě posouzení došlých žádostí o dotaci (upravených dle doporučení komise) vybere komise ty, které doporučí radě, respektive zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výběru projektů rozhoduje zastupitelstvo města.

Lze písemně zažádat komisi o posun termínu podání žádosti o dotaci do třetího kola hodnocení, a to zasláním e-mailu na fajnovyprostor@ostrava.cz nejpozději do data určeného pro 3. kola hodnocení. O posunu termínu rozhoduje komise.

Administrátor si vyhrazuje právo:

a) nevyčerpat celkovou sumu prostředků určených k rozdělení dotační podpory.

b) přiznat projektu vybranému k realizaci nižší, než žadatelem požadovanou výši dotace.

c) nevybrat žádný z přihlášených projektů (i přesto, že splňuje podmínky).

d) zkrátit dobu trvání programu a nebo program bez náhrady zrušit před uplynutím předpokládané doby trvání.