Přihláška

Jak se mohu přihlásit

V první fázi je nutné zaslat pouze PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ROZPOČET formou emailu: FAJNOVYPROSTOR@OSTRAVA.CZ a to do termínu zvolené výzvy, do které se chce přihlásit (1.-6.). První kolo hodnocení proběhne během následujícího měsíce od podání projektového záměru.

1.kolo hodnocení: posouzení projektových záměrů

Na základě posouzení projektových záměrů rozdělí komise projekty do dvou skupin:
A. Proveditelný, projektový záměr postupuje do 2. kola – žadatelé budou pozváni k osobnímu setkání s komisí
B. Neshoduje se se záměrem programu / nemá dostatečnou kvalitu – projekty nebudou doporučeny do 2.kola hodnocení, žadatel však bude moci na základě doporučení projekt přepracovat a  podat znovu do 1.kola dalšího data výzvy.

Kritéria hodnocení:

• Kvalita a smysluplnost projektového záměru
• Míra a způsob zapojení veřejnosti do projektu
• Spolupráce s odborníky
• Podíl dobrovolnické práce, další zdroje (nefinanční, finanční)
• Udržitelnost projektu
• Srozumitelnost, obsahové a formální zpracování žádosti

2.kolo hodnocení: proběhne formou prezentace projektového záměru před komisí spojenou s diskusí nad projektem.

Vybraní žadatelé se setkají s komisí, kde dojde k diskusi nad projektovými záměry. Při tomto setkání žadatel krátce představí svůj projektový záměr a proběhne diskuze s komisí. Žadatelé budou vyzváni k doplnění informací či vysvětlení dílčích aktivit a záměrů, případně komise navrhne žadateli dílčí úpravy záměru.

3. kolo hodnocení: se podává finální žádost o dotaci

Do třetího kola žadatel zašle žádost o dotaci včetně všech povinných příloh do termínu stanoveného administrátorem programu. Na základě posouzení došlých žádostí o dotaci vybere komise ty, které doporučí radě, respektive zastupitelstvu města k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výběru projektů rozhoduje zastupitelstvo města.

 Pro práci s elektronickým formulářem APLIKACE EVAGEND je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler.

Informace o vyhlášení programu a výsledky o poskytnutí dotační podpory budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách WWW.OSTRAVA.CZ v sekci „dotace“ nebo na webových stránkách WWW.FAJNOVYPROSTOR.CZ

Nenašli jste odpověď? Zkuste se podívat na NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY.